5.1 De Kruisiging en de Opstanding - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is Jezus God? > De Opstanding
5. Heeft de opstanding echt plaatsgevonden?
‘Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.’             
(Matteüs 28:5,6)
Zonder de opstanding is ons geloof vruchteloos

Wanneer we geloven dat Jezus een groot moreel leraar was, impliceert dit dat zijn onderricht waar was. Omdat Hijzelf onderwees dat Hij God was, moet Hij logisch gezien God zijn. De vijfendertig wonderen die in de vier evangeliën beschreven zijn, bewijzen dat Jezus bovennatuurlijke krachten bezat. De natuurwonderen geven sterke bevestigingen van zijn goddelijke aanspraken. De honderden profetieën over de Messias uit het Oude Testament zijn allemaal (en uitsluitend) door Jezus van Nazaret vervuld.
Ondanks alle bovengenoemde imponerende bewijzen staan of vallen alle aanspraken van Jezus echter met zijn opstanding. Zonder de opstanding gaat zijn aanspraak dat Hij de Zoon van God is, dat betekent God zelf in menselijk vlees, in rook op. Zonder de opstanding zal zijn offer als betaling voor onze zonden zonder enige betekenis zijn. Zonder de opstanding verdoen we onze tijd.
Het belang van de opstanding werd ook onmiddellijk door de apostelen onderkend en we vinden de ene na de andere verklaring in het Nieuwe Testament die de nadruk legt op het belang van Jezus’ complete overwinning op de dood. In de woorden van Paulus:
 
Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
(1 Korintiërs 15:13-22, cursivering toegevoegd)
 
De opstanding is het ultieme wonder dat God ons heeft gegeven om zonder enige twijfel te bewijzen dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. Niemand in de geschiedenis heeft ooit met succes beweerd zichzelf uit de dood te hebben laten opstaan. Ook is er geen andere wereldreligie die aanspraken maakt op een wonder zoals de opstanding of zelfs maar iets dat in de buurt komt van dit kaliber.
De alom gerespecteerde geleerde William Lane Craig schrijft:
 
Zonder het geloof in de opstanding zou het christelijk geloof niet hebben kunnen ontstaan. De discipelen zouden kapot en verslagen zijn gebleven. Zelfs als ze zich Jezus als hun geliefde leraar waren blijven herinneren, zou zijn kruisiging voor altijd elke hoop dat Hij de Messias was hebben doen vervliegen. Het kruis zou het verdrietige en beschamende einde van zijn carrière zijn gebleven. Het bestaan van het christendom berust op de overtuiging van de vroege discipelen dat God Jezus uit de doden heeft laten opstaan.

Hoe kunnen we de opstanding bewijzen?

Hoe kun je de meest buitensporige bewering uit de geschiedenis van de mensheid bewijzen? Hoe bewijs je dat tweeduizend jaar geleden een timmerman die als een misdadiger ter dood werd gebracht drie dagen daarna weer tot leven kwam om aan een aantal van zijn volgelingen te verschijnen? Hoewel er slechts weinig geschreven historische documenten uit die dagen bewaard zijn gebleven, is het toch mogelijk om een overtuigende argumentatie, gebaseerd op een solide fundament van feiten, op te bouwen over de opstanding van Jezus. We zullen deze zaak in drie logische stappen doornemen:
Jezus stierf aan het kruis. Om de opstanding te bewijzen moeten we eerst vaststellen dat Jezus inderdaad aan het kruis is gestorven. Als Hij het overleefde, is elke aanspraak op een opstanding slechts een verregaande misleiding geweest. Alleen als we kunnen bewijzen dat het voor Hem niet mogelijk geweest kan zijn om het kruis te overleven, kunnen we de volgende stap in ons onderzoek nemen.
Drie dagen nadat Hij werd begraven, werd zijn graf leeg aangetroffen. Wat is er, na zijn dood, met het lichaam van Jezus gebeurd? Kon men het gestolen hebben of was het misschien door beesten verslonden? Of werd het, zoals de evangeliën beweren, begraven? En als dat zo is, was dan de zondag daarna het graf leeg? En zo ja, wat is er dan met het lichaam gebeurd? Het ontbrekende lichaam op zich bewijst niets, maar het lege graf is een noodzakelijke voorwaarde voor de opstandingsaanspraken. Als er een alternatieve, door bewijs ondersteunde, uitleg is, of indien zelfs zijn lichaam gelokaliseerd en geïdentificeerd zou kunnen worden, dan zouden alle aanspraken op een opstanding instorten.
Hij verscheen aan ooggetuigen om te bewijzen dat Hij weer leefde. Om te bewijzen dat Hij na zijn dood weer tot leven was gekomen, is het beslist noodzakelijk om de ontmoetingen met de ooggetuigen die Hem in leven zagen, te onderzoeken. Exorbitante aanspraken vragen exorbitante getuigenissen. Om dus de aanspraak op de opstanding te bekrachtigen, moeten we de getuigenissen van zo veel mogelijk mensen onderzoeken. Bereid u zich op een echte verrassing voor. Niet alleen de evangeliën vertellen over de opstanding van Jezus, maar er zijn ook getuigenissen van de andere nieuwtestamentische schrijvers, de leiders van de vroege kerk en de bekeringen van sommige opmerkelijke personen.
Eerst zullen we systematisch alle bewijzen voor de opstanding presenteren. Vervolgens zullen we de belangrijkste alternatieve theorieën, waarmee critici proberen de opstanding ‘weg te redeneren’, onderzoeken.

Lees verder over de Kruisiging van Jezus
Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu