Darwin's Evolutietheorie - 150 jaar leugens en bedrog? - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Other Resources
Darwin's Evolutietheorie - 150 jaar leugens en bedrog?
Door velen is gesteld dat Charles Darwin meer schade aan het christendom heeft aangebracht dan welke vervolging in het verleden dan ook. Darwin's evolutietheorie, met name vanwege haar claim as de 'wetenschappelijke' verklaring voor het ontstaan van het leven, heeft twijfel gezaaid onder vele gelovigen over de schepping door God en de betrouwbaarheid en integriteit van de Bijbel. Immers: "als het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet waar is, dan is de rest van de Bijbel ook te betwijfelen." 

Is de evolutietheorie een feit?

Voor we verder gaan, wil ik er meteen de nadruk op leggen dat evolutietheorie – in weerwil van de vele beweringen – GEEN vaststaand feit is. Noch evolutie, noch schepping is een natuurlijke wet of een wetenschappelijk feit; beide zijn slechts modellen. Wat betekent dit? Het proces van de evolutie en ook de handeling van de schepping kunnen niet worden geobserveerd of herhaald en daardoor blijven beide modellen onbewezen. Daarom kan ook geen van beide een natuurlijke wet worden genoemd (zoals de wet van de zwaartekracht of de wet van de thermodynamica, die voorspelbaar, reproduceerbaar en observeerbaar gedrag beschrijven), of een wetenschappelijke theorie (die vraagt om de mogelijkheid en het bewijs van meerdere observaties). Dus, evolutie – net als schepping – is slechts een model dat wordt gebruikt om datgene wat wij waarnemen in de wereld zoals wij die kennen, uit te leggen. Het is geen feit, geen natuurlijke wet, het is niet eens een wetenschappelijke theorie, maar gewoon een model!
Wat zijn de uitgangspunten van de evolutietheorie?

In evolutietheorie wordt ervan uitgegaan dat het hele heelal zich heeft ontwikkeld door middel van natuurlijke processen en lukrake toevalligheden, tot zijn huidige staat van perfecte organisatie en complexe samenstelling. Volgens het evolutiemodel is het puur toeval dat het heelal is ontstaan. Langzamerhand is het door ‘overleving van de sterkste’ (survival of the fittest) meer geordend en complexer geworden. Aan de basis van evolutietheorie ligt tijd, veel tijd. Er wordt onderkend dat er een enorme hoeveelheid tijd nodig geweest moet zijn om door uitsluitend natuurlijke processen de huidige complexe structuur van onze wereld te kunnen voortbrengen.
Deze concepten zijn op menige wetenschappelijke discipline toegepast en de evolutietheorie is door de tijd heen bijgesteld. Nog niet zolang geleden is het evolutiemodel uitgebreid met nieuwe ontdekkingen, speciaal op het gebied van de genetica/DNA (meestal neodarwinisme) genoemd.
De basiselementen van het model achter de evolutietheorie zijn en blijven hetzelfde:

Veranderingen over lange tijdsperioden: Een eenheid/organisme verandert door de tijd heen. Deze veranderingen zijn willekeurig en zijn uitsluitend op louter toeval gebaseerd.
Natuurlijke selectie: Positieve veranderingen maken het organisme sterker en verhogen de kans op overleving. Daardoor worden (willekeurige) positieve veranderingen in stand gehouden en worden deze zelfs voorgetrokken ten opzichte van het oorspronkelijke organisme.
De enige krachten die aan het werk zijn bestaan uit verandering (toeval) en (lange perioden van) tijd: Evolutie wordt volledig beheerst door de natuurlijke processen en het natuurlijke leefmilieu. Er zijn geen andere invloeden.
Simpel gezegd komt de vergelijking voor het ontstaan van de mensheid hierop neer:
Toeval + Tijd à Mensheid

Schepping vs Evolutie Bestuderen van de Oerknal Zeldzame en unieke aarde Eerste leven (Abiogenesis) Geen evolutionair mechanisme

Is Darwin's evolutietheorie bewezen door de wetenschap?

Dit klinkt allemaal logisch en omdat gedurende de laatste 150 jaren vele briljante wetenschappers evolutietheorie hebben geaccepteerd, het onderwezen en het verder hebben ontwikkeld lijkt nu een meerderheid van de mensheid te geloven dat evolutietheorie waar is en dat het alternatief - God heeft ons en onze wereld geschapen - niet waar is en nog slechts wordt geloofd door 'onopgeleide' en 'goedgelovige' mensen.
Echter, de 'zaak' voor de evolutietheorie is verre van waterdicht. Het vertoont eigenlijk meer overeenkomsten met een lekke boot vol met gaten welke - ondanks de niet aflatende inspanning van evolutionisten om door te gaan met pompen - langzaam maar zeker aan het zinken is. Moderne, recente wetenschappelijke ontdekkingen onthullen enorme problemen voor de evolutietheorie, zoals:             
Hoe kan iets uit niet komen?. Er is geen wetenschappelijke, evolutionaire uitleg voor de oorzaak van de zogenaamde Oerknal (als die al plaatsvond). Hoe kan iets uit niets ontstaan? Hoe kan het heelal tot stand worden gebracht zonder een oorzaak? Het plotselinge plaatsvinden van een Oerknal (Big Bang) en het aanwezig zijn van ruimte en tijd kan alleen worden verklaard door het bestaan van een Schepper die zichzelf boven en buiten ruimte en tijd bevindt. 
Gedurende deze eeuw [de twintigste eeuw] is de wetenschap begonnen te begrijpen hoe het heelal vijftien miljard jaar geleden is begonnen te bestaan vanuit een heel klein puntje. Hoe ongelooflijk het ook moge klinken, het lijkt erop dat het idee van de kerk over een moment van schepping achteraf toch juist blijkt te zijn.
(Stephen Hawking, waarschijnlijk de allerberoemdste wetenschapper uit onze tijd in het 1997 PBS programma, Universe.)

De natuurlijke wetten en constanten die ons heelal en onze wereld regelen zijn zeer nauwgezet samengesteld en op elkaar afgestemd. Kleine veranderingen in de constanten van deze wetten en/of natuurlijke of chemische hoeveelheden in deze voor het leven kritische elementen, zouden dit leven al hebben vernietigd voordat het zou bestaan. Hoe kunnen deze natuurlijke wetten zonder een ontwerper zo perfect gebalanceerd en ontworpen zijn? 
De huidige structuur van het heelal is klaarblijkelijk zo gevoelig voor kleine veranderingen in haar constanten, dat het moeilijk is aan de indruk te ontkomen dat het goed doordacht is ontworpen. (…) De ogenschijnlijk wonderlijke samenloop van deze constanten en waarden moet het meest overtuigende bewijs voor een kosmisch ontwerp zijn.
(Paul Davies , God and the New Physics (1983), p.189)

De aarde is een zeer bevoorrechte planeet: De kans om een soortgelijke levensvatbare planeet als onze aarde in ons Melkwegstelsel of zelfs het gehele heelal te vinden zijn praktisch gezien nul. 
Op dit moment is het voor ons duidelijk dat de aarde inderdaad een zeer buitengewone en zeldzame planeet is.
(Evolutionaire astronomen Peter D. Ward en Donald Brownlee , Rare Earth  (2000), hoofstuk 12)

Oorsprong van het eerste leven: De moderne wetenschappers zijn eensgezind tot de conclusie gekomen dat het leven op een planeet zoals de aarde niet zomaar per ongeluk is ontstaan. De complexe bouwstenen van zelfs de meest eenvoudige levende cel – eiwitten, DNA en moleculaire machines – kunnen niet zomaar ontstaan, zelfs niet over een hele lange tijdsperiode. Ondanks tientallen jaren van intensief onderzoek, hebben ‘origin-of-life’ wetenschappers nog steeds geen verklaring gevonden over hoe het leven, uitsluitend onder invloed van natuurlijke processen (volgens de evolutietheorie), zou hebben kunnen ontstaan. 
Alles over evolutie dat zich afspeelde vóór het bestaan van de bacterieachtige levensvormen is pure speculatie, [want] er is absoluut geen bewijs voor wat voorafging aan deze vroege voorganger van de cel.
(Marc W. Kirschner  en John C. Gerhart, The Plausibility of Life (2005), p.46-50)

Geen mechanisme voor soorten om te evolueren. Natuurlijke selektie betreft slechts variaties binnen een bestaande soort. Genetische mutaties zijn noodzakelijk om een soort in een andere soort te laten evolueren, echter mutaties zijn niet gebruikelijk en meestal neutraal. Als ze al plaatsvinden dan ze meestal schadelijk en leiden niet tot enige verbetering van de soort. Het optreden van meerdere 'soortverbeterende' mutaties is statistisch gezien zeer onwaarschijnlijk en nog nooit geobserveerd. 
Mutaties zijn bijna altijd universeel schadelijk. Wanneer het over de mens gaat, dan worden ze beschouwd als ‘geboorteafwijkingen’. Ze resulteren in vroegtijdige dood en steriliteit. Vandaag de dag leidt de mensheid aan meer dan vierduizend ziekten die zijn veroorzaakt door genenmutaties. Het downsyndroom (mongolisme), cystic fibrosis (taaislijmziekte) en sikkelcelanemie zijn bekende voorbeelden.
(James Perloff, Tornado in a Junkyard, 1999, p.25)

De gevonden fossielen: Volgens de evolutietheorie zullen soorten zich ontwikkelen naar meer complexe soorten door middel van een serie opeenvolgende mutaties. Ondanks het meer dan honderd jaar bestuderen van fossielen, zijn er geen bewijzen van overgangsvormen ontdekt. Integendeel zelfs, De Cambrische Explosie toont dat nagenoeg alle lichaamsontwerpen van al de huidige levensvormen zomaar ineens op ongeveer hetzelfde moment zijn ontstaan. .
Ik kijk sceptisch naar diagrammen die de vertakkingen van de diverse diersoorten door de tijd heen weergeven als afstammend van één enkel soort dier (…). Dieren kunnen meer dan eens zijn ontstaan op verschillende plaatsen op verschillende momenten.
(Paleontologist Harry Whittington, The Biological Explosion at the Precambrian-Cambrian Boundary, zoals gepubliceerd in Evolutionary Biology, volume 25 (1991), p.294)

De zogenaamde niet-vereenvoudigbare complexe machines  kunnen niet stapsgewijs ontstaan zijn, omdat deze systemen alleen maar kunnen werken als alle componenten aanwezig zijn. Daarom is langzaam “evolueren” geen mogelijkheid. 
Het bacteriële flagellum gebruikt een roeimechanisme en het moet aan dezelfde eisen voldoen als andere zwemmende systemen. Noodzakelijkerwijs moet het daarom op zijn minst uit drie delen bestaan: een roeispaan, een staartschroef en een motor – het is niet een vereenvoudigbaar complex systeem. Een langzame ontwikkeling (evolutie) van de flagellum laat reusachtige hindernissen zien.
(Dr. Michael Behe, Darwin ’s Black Box (1996), p.70-71)
Er zijn een veelvoud van uitspraken van beroemde evolutionisten waarin zij de falen van de evolutietheorie toegeven. Hieronder zijn wat meer uitspraken van evolutionaire wetenschappen over het - gebrek aan echt - bewijs voor de evolutietheorie:
"Tijdens discussies over organische evolutietheorie lijkt het enige punt van overeenstemming te zijn: "het heeft plaatsgevonden". Daarna is er nog weinig consensus, hetgeen op het eerste gezicht zeer vreemd lijkt. 
(Simon Conway Morris,uit Evolution: Bringing Molecules into the Fold, Cell, Vol. 100, pp.1-11, January 7, 2000, p.11)
"Als het waar is dat een stroom van twijfel en onzekerheid een periode van gezonde wetenschappelijke groei markeert dan bloeit de evolutionaire biologie als nooit tevoren. Want er is nu niet meer overeenstemming onder biologen over de details van het evolutionaire mechanisme dan tien jaar geleden. Oppervlakkig lijkt met zelfs dat we nu minder weten over evolutie dan in 1959, de 100ste verjaardag van Darwin's Origin of Species."
(Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibrium, 1985, p.14)
"De ontwikking van organisch leven kan niet gedemonstreerd worden, we kunnen niet veel bewijzen in de evolutionaire biologie en onze bevindingen zijn altijd slechts hypothetisch. Er is een ware evolutionaire ontwikkeling van het leven en of we het ooit echt zullen weten is niet waarschijnlijk. Belangrijker is dat we er over na moeten denken om onze onderliggende aannamen ter discussie te stellen, of we nu te maken hebben met moleculen of wat dan ook."
(Jeffrey H. Schwartz, Professor biologische anthropologie , Universiteit van Pittsburgh, 9 februari 2007)
Vele evolutionisten zullen er op willen wijzen dat de bovenstaande citaten uit de context zijn gehaald om Darwin's evolutietheorie ter discussie te stellen, echter als we kijken naar de bovenstaand genoemde 7 grote problemen met de evolutietheorie en de vele gefrustreerde uitspraken (van evolutionisten) die hier staan vermeld dan illustreert dit slechts de crisis in de moderne evolutietheorie.

Zou Darwin zelf nog wel in de evolutietheorie geloven?

Als Charles Darwin zelf nu nog in leven zou zijn geweest, dan zou hij zelf waarschijnlijk grote moeite hebben om nog steeds in zijn eigen evolutietheorie te geloven! Sommige van zijn eigen bedenkingen over zijn theorie hebben zich ontwikkeld tot echte 'killers', zoals (in Darwin's eigen woorden): 
  • Darwin zelf suggereerde dat de eerste 'eenvoudige levensvormen' zijn ontstaan in een  "warme, kleine plas, met allerlei
    soorten ammonia en fosforgebaseerde zouten en de aanwezigheid van licht, warmte, elektriciteit enzovoort, waardoor een eiwitachtige verbinding tot stand kwam die klaar was om meer complexe veranderingen te ondergaan". We weten nu dat dit onmogelijk is en dat 'oorsprong-van-het-leven' wetenschappers op een dood spoor zijn en geen idee hebben hoe het eerste leven (bacterieen) tot stand kwam. Hoe kan de evolutietheorie serieus genomen worden als het geen verklaring geeft voor het ontstaan van het eerste leven op aarde? 
  • En over de gevonden fossielen schreef hij: "“Waarom is niet elke geologische formatie en elke geologische laag vol van zulke tussenliggende schakels? Geologie heeft zo’n fijne, langzaam ontwikkelde, organische keten niet onthuld; en dit is de meest voor de hand liggende en serieuze bedenking die men tegen de theorie kan inbrengen. .” Nu, na 150 jaar fanatiek zoeken naar deze tussenliggende schakels weten we dat ze gewoonweg niet bestaan. Het ontbreken van enige fossielen van tussenliggende levensvormen is een ernstig argument tegen de evolutietheorie. 
  • In The Origin of Species, schrijft Charles Darwin ook: Mijn theorie zou als een kaartenhuis instorten, als zou kunnen worden aangetoond dat er een complex organisme heeft bestaan dat onmogelijk gevormd zou kunnen zijn door middel van talrijke, opeenvolgende, geringe wijzigingen." Dus volgens Charles Darwin zelf is het bestaan van niet-vereenvoudigbare complexe moleculaire machines een dodelijke klap voor de evolutietheorie. 

Was Charles Darwin een christen, een agnosticus of een atheist?

Hoewel Darwin opgegroeide als een christen heeft hij waarschijnlijk het christendom de rug gekeerd toen hij als student weigerde om een dominee te worden. Charles Darwin schreef in zijn autobiografie over het verdwijnen van zijn geloof en hij verklaarde een agnosticus te zijn (iemand die zegt niet in God's bestaan te geloven zonder te geloven dat Hij niet bestaat, het is een soort 'ik-weet-het-niet' standpunt). Echter later verklaart Charles Darwin in zijn prive aantekeningen dat hij een materialist (een soort atheist) was. Waarschijnlijk is het het meest accuraat om Darwin als een 'zwakke atheist' te karakteriseren, Een zwakke atheist erkent een gebrek aan geloof in God maar hij beweert niet bewijs te hebben dat God niet bestaat.
Is evolutie gewoon een valse religie?

Dus, WAAROM nog steeds geloven in de evolutietheorie? Waarom wil de wetenschappelijke wereld ons nog steeds overtuigen - na 150 jaar niet-succesvolle speurtocht naar bewijzen - dat evolutie DE theorie is die ons bestaan verklaard, of zelfs een feit?
Ik geloof dat het antwoord eenvoudig is. Evolutietheorie is een religie geworden. Haar volgelingen hebben hun persoonlijke overtuigingen, normen en waarden en boven alles hun levensstijl gebaseerd op dit idee dat we slechts het product zijn van toeval en tijd. Daarom kunnen we doen wat we willen omdat we geen verantwoording aan wie dan ook verschuldigd zijn. We zijn onze eigen god en we kunnen leven om maximaal persoonlijk genot te realiseren.
Omdat evolutie als een religie geworden is, zijn haar volgelingen niet echt meer geinteresseerd in problemen en alternatieve verklaringen. "Wat bedoel je als je de concepten van evolutietheorie ter discussie wilt stellen? Evolutie is een feit, dus we hoeven verder niet meer te bewijzen!
In het National Geographic maandblad van september 2005 verklaarde Joel Achenbach dat menselijke evolutie een 'feit' is maar hij gaf ook toe dat "vandaag de dag het veld [sprekende over paleoanthropologie] wederom een glorieuze puinhoop is geworden." In het zelfde artikel maakte Dan Lieberman (een Harvard paleoanthropologist) de verbazingwekkende opmerking dat, "We geen erg goede job doen met het eerlijk zijn over wat we niet weten...."

Ter afsluiting een persoonlijke noot: Ik was onderwezen in de evolutietheorie op de middelbare school. Het was me niet eens gepresenteerd als een theorie, maar als een feit. Slecht heel beperkt bewijs werd gepresenteerd en vanwege dit onderwijs verloor ik mijn interesse in God en het christendom. Nu weet ik dat ik om de tuin was geleid. Slechts toen het leven me een mogelijkheid bood om op wat latere leeftijd mijn eigen onderzoek te doen ontdekte ik dat evolutietheorie een leugen is. Maar ik moest dat zelf ontdekken. Ik moest mezelf ingraven in de natuurwetenschap om de gaten en niet-passende pleisters te vinden. Ik zou graag gewild hebben dat  gedurende mijn school en universiteitsjaren een van mijn onderwijzers wat meer objectief geweest zou zijn en mij tenminste zou hebben verteld dat evolutietheorie geen feit is en me had gewezen op een alternatieve ideeen zoals Intelligent Design of Scheppingstheorie. Dan zou ik op een veel jongere leeftijd mijn eigen conclusies getrokken kunnen hebben over wat ik zou willen geloven .

Helaas kunnen we het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel betere keuzes maken voor de toekomst.....

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu