9.1 ZIJN DE GETUIGEN BETROUWBAAR? - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is de Bijbel waar? > Eerlijkheid v/d Bijbel
 Zijn de getuigen betrouwbaar?
Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.’
(2 Petrus 1:16)
Ter voorbereiding op het bespreken van de informatie en de bewijzen voor het leven en de beweringen over Jezus van Nazaret, zullen we in dit hoofdstuk nader onderzoek doen naar de kwaliteit van de getuigenissen die de Bijbel over Jezus geeft. Zoals we zullen zien, zijn deze getuigen de vier evangeliën (inclusief het boek Handelingen dat we als één geheel met het evangelie van Lucas zullen behandelen), en Paulus, wiens getuigenis door middel van zijn brieven aan ons is doorgegeven.
 
De getuigen – nogmaals: de evangeliën

Geen andere boeken van de gehele Bijbel zijn meer bestudeerd, uit het hoofd geleerd, aangehaald, gehekeld, bekritiseerd, op waarheid getest, bediscussieerd, geroemd en afgewezen dan de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, het goede nieuws over Jezus, die de evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden genoemd. En terecht! Deze boeken bevatten immers niet alleen waardevolle informatie over de geboorte, de evangeliebediening en het onderwijs van Jezus, maar ze beschrijven ook zijn wonderen, de vervulling van de Messiaanse profetieën en zijn opstanding. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen verkondigen en identificeren Jezus als onderdeel van de goddelijke Drie-eenheid, volledig God en volledig mens. 
In voorgaande hoofdstukken hebben we al solide bewijzen voor het auteurschap van deze boeken besproken door de namen die met de boeken worden verbonden, alsmede de periode waarin ze zijn geschreven, vast te stellen. Omdat ze van zo groot belang zijn, volgt hieronder een samenvatting van een aantal andere algemene waarnemingen over elk van deze evangeliën.

Comparing the Four Gospels

 

 

The Synoptic Gospels

 

 

Matthew

Mark

Luke

John

Author

Disciple

“Peter”

“Paul”

Disciple

Likely date

55-70 AD

50-65 AD

55-70 AD

80-90 AD

Place of writing

Syria , Palestine

Rome

Rome/Greece

Ephesus

For who

Jews

Romans

Greeks

Christians

Theme

Messiah

Redeemer

Perfect man

(Son of) God

Emphasis

Prophecies

Actions

Humanity

Divine

Genealogy

Abraham – Joseph

-

Adam – Mary

The Word = God

Perspective

Historical

Theological

Material

Shared and Unique

 (Matthew 25%, Mark 10%, Luke (50%)

Mostly unique

(> 90%)

Chronology

Only one Passover mentioned

Three Passovers

Geography

Judea and Galilee ( Galilee more emphasis)

Mostly Judea

Relationship to other gospels

Complementary

Supplementary

 

Een andere belangrijke getuige – Paulus

Het bewijs voor het bestaan, het onderwijs en de opstanding van Jezus is niet beperkt tot ‘slechts’ de vier evangeliën. De andere nieuwtestamentische boeken zijn geschreven door mensen die ook getuige van Jezus’ leven zijn geweest. De grote aantallen brieven van Paulus tezamen met hun onafhankelijke getuigenis over Christus, maken Paulus een belangrijke bevestigende getuige. Het meeste wat we van Paulus weten komt uit de Schrift.
☼ Bewijsstuk 19: De getuigen zijn eerlijk en betrouwbaar
Het schrijven van een historisch betrouwbaar verhaal garandeert niet dat de verhalen van de ooggetuigen van Jezus ook vanzelfsprekend eerlijk en betrouwbaar zijn weergegeven. Voordat we de verhalen als betrouwbaar bewijs kunnen gebruiken, moeten we beoordelen of deze getuigenissen over Jezus werkelijk eerlijk geschreven zijn, want misschien zijn het wel vooringenomen weergaves, aangedikte of gewoon met goede bedoelingen verzonnen verhalen.
In zijn boek, Letters from a Skeptic, geeft dr. Gregory Boyd een aantal criteria in overweging die geschiedkundigen voor oudheidkundige documenten gebruiken om hun geloofwaardigheid vast te stellen. Ze kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: interne en externe criteria. De ‘interne’ criteria passen we toe op de inhoud van de documenten zelf; de ‘externe’ criteria  hebben betrekking op waarnemingen en bewijzen uit andere bronnen dan het document zelf.
Aan het eind van deze discussie zult u het er hopelijk mee eens zijn dat de evangeliën, het boek Handelingen en Paulus’ brieven zonder meer aan deze criteria voldoen. Derhalve wordt een stevig fundament gelegd voor de conclusie dat deze getuigen inderdaad eerlijk en betrouwbaar zijn.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu