4.5 Waarschijnlijkheden en tegenwerpingen - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is Jezus God? > Messiaanse Profetieen
Waarschijnlijkheden en tegenwerpingen
Herkenden de Joden de Messiaanse profetieën?

De Joodse ideeën over de Messias zijn gebaseerd op dezelfde oudtestamentische passages die door de christenen worden bestudeerd. Zorgvuldige analyse van de door de Joodse rabbijnen geciteerde Bijbelpassages over de Messias tonen aan dat de Messiaanse verwijzingen van de nieuwtestamentische schrijvers overeenkomen met die van de Joodse rabbijnen. De lijst is erg lang. Hij bevat doctrines zoals:
• het bestaan van de Messias vóór het scheppen van de wereld;
• zijn verhevenheid boven Mozes en zelfs de engelen;
• dat Hij de mensheid vertegenwoordigt;
• zijn wrede lijden en gewelddadige dood voor zijn volk;
• zijn werk voor de levenden en de doden;
• zijn verlossing en het herstellen van Israël.
• de tegenwerking van de niet-Joden, hun gedeeltelijke veroordeling en bekering;
• de overwinning van zijn wetten;
• de universele zegeningen in de laatste dagen;
• zijn Koninkrijk.

Al het bovenstaande kan worden afgeleid uit de oude Joodse geschriften. Uiteraard is alles echter minder ontwikkeld dan in de christelijke visie, omdat we nu het voordeel hebben dat we kunnen terugkijken op het leven van de Messias. De Joodse commentaren zien deze passages als niets meer dan onvervulde profetieën – ze zien de schemering van de bijna opgaande zon, maar niet het volle daglicht. De Joodse schrijvers verwijzen vaak naar het lijden en de dood van de Messias en hoe dit is verbonden met onze zonden – hoe kon dat ook anders gegeven Jesaja 53? In een van de meest opmerkelijke commentaren wordt beschreven dat de Messias vrijwillig het lijden op Zich neemt op voorwaarde dat geheel Israël (de levenden, de doden en diegenen die nog niet geboren zijn) gered zal worden, dat als consequentie van zijn werk de relatie tussen God en Israël hersteld zal worden en dat de duivel naar de hel zal worden verbannen. Er is slechts een vage verwijzing – als die er al is – naar het wegnemen van zonden door de Messias, in de zin van plaatsvervangend lijden.
Kan het allemaal slechts toeval zijn geweest?

Is het mogelijk dat het slechts toeval is dat Jezus al deze profetieën heeft vervuld? Was Hij toevallig op de juiste plaats op het juiste moment? Hoe onwaarschijnlijk dit is, kan met wat eenvoudige berekeningen geïllustreerd worden.
Laten we ons beperken tot slechts een paar profetieën, en de kans inschatten dat deze gelijktijdig vervuld zouden worden:

De Zoon van David. Wat is de kans dat een willekeurig iemand een afstammeling van David is? Om een schatting te maken, zullen we aannemen dat 1 op de 100 mensen een Jood is. Dat is uiteraard veel te optimistisch, maar we willen zeker niet te laag schatten. Laten we vervolgens aannemen dat 1 op de 100 Joden een afstammeling van David is (ook dat is weer veel te optimistisch, maar laten we aan de veilige kant blijven). Dit betekent dat 1 op de 100x100 = 1 op de 10.000 mensen David als (groot-, overgroot-, betovergroot … groot) vader had.
Geboren in Betlehem. Wat zijn de kansen voor een ‘zoon van David’ om in het kleine dorpje Betlehem geboren te worden? Neem aan dat de afstammelingen van David, statistisch gezien, gelijk verdeeld zijn over Israël. In de tijd van Jezus had Betlehem zeker niet meer dan 500 inwoners. Van de ongeveer 500 miljoen mensen die toen leefden, waren er naar schatting 5 miljoen Joden. Daarom zou elke Jood een kans in de orde van 500/5.000.0000 = 1 op 10.000 gehad hebben om geboren te zijn in Betlehem. Zo was het was in de dagen van Jezus, maar omdat Betlehem nog steeds slechts een klein dorpje is, is het onwaarschijnlijk dat deze kansen in de loop der eeuwen erg veel groter zijn geworden.
Gekruisigd worden. Jezus werd gekruisigd en de Messiaanse profetieën voorzeggen in detail een dood die op kruisiging lijkt (o.a. Psalm 22 en Jesaja 53). Historici schatten dat in de menselijke geschiedenis wellicht zo’n honderdduizend mensen het slachtoffer zijn geworden van een Romeinse kruisiging. Laten we aannemen dat elke afstammeling van David dezelfde statistische kans had als enig ander persoon om gekruisigd te worden (de kans op deze gebeurtenissen zijn dus onafhankelijk). We vergelijken nu het aantal gekruisigde personen met de omvang van de wereldbevolking uit die tijd, een schatting van 500 miljoen mensen. We gebruiken dat getal omdat kruisiging als methode van executie al was afgeschaft in de vierde eeuw, en we een zo veilig mogelijke schatting willen aanhouden. Dit betekent dat de kans om een kruisdood te sterven kleiner is dan 100.000 op 500.000.000 oftewel 1 op 5000.

Wat kunnen we hieruit concluderen? We kunnen nu de statistische kans berekenen waarbij iemand gelijktijdig voldoet aan alle drie profetieën: een afstammeling van David die geboren is in Bethlehem en door kruisiging is gestorven. Deze kans is dan gelijk aan het product van de drie afzonderlijke kansen, ofwel 1 op 10.000 (104) x 10.000 (104) x 5000 (5x103) = 1 op 500.000.000.000 (5 x1011) = 1 op 500 miljard. Vergelijk dit met de wereldbevolking van 500 miljoen in de dagen van Jezus of zelfs met de geschatte 10 miljard mensen die ooit op onze planeet hebben geleefd of nog in leven zijn. Het vervullen van slechts drie van deze condities op basis van toeval wordt al behoorlijk onwaarschijnlijk.
In zijn klassieke boek Science Speaks[ii] presenteert wiskundige Peter W. Stoner gedetailleerde calculaties voor de (on)waarschijnlijkheid dat iemand op basis van puur toeval zou voldoen aan het profiel van de Messias. Hij berekende dat de kans op het vervullen van slechts acht profetieën een orde van grootte van 1 op 1028 (dat is dus een 10 met 28 nullen, ofwel 10 biljoen miljard) zal bedragen.
In vergelijking met de 10 miljard (1010) mensen die ooit op aarde zijn geboren (dus de generaties voor ons die reeds zijn overleden plus de huidige wereldbevolking), betekent dit een waarschijnlijkheid van slechts 1 op 1018 (1 triljoen) dat er ooit iemand op aarde is geboren die acht profetieën op basis van puur toeval zou hebben vervuld.
Stoner berekent vervolgens een kans van 1 op 1045 dat iemand toevallig zestien profetieën zou vervullen. Voor achtenveertig profetieën schat hij de kans op een absolute onwaarschijnlijkheid van 1 op 10157.
Om de onwaarschijnlijkheid dat Jezus door toeval de ‘juiste persoon’ zou zijn nogmaals te illustreren doen we nog een andere calculatie. Veronderstel dat er slechts honderd Messiaanse profetieën zijn (dat is de laagste schatting uit alle beschikbare overzichten). Veronderstel tevens dat de kans op het vervullen van elke profetie 1 op 10 is (10%). Ofwel we simplificeren alle kansen door te stellen dat iemand een kans van 10% heeft om een afstammeling van David te zijn, een kans van 10% om geboren te zijn in Betlehem, een kans van 10% dat de moeder een maagd is, een kans van 10% om verraden te worden door een vriend, enzovoort. Uiteraard is dit een enorme overschatting van deze kansen omdat ze in werkelijkheid veel kleiner zijn. Maar zelfs bij deze benadering is de kans dat iemand alle honderd profetieën zou vervullen 1 op 10x10x10x…x10 (honderdmaal) = 1 op 10100.
Laten we nu terugdenken aan onze eerder geïntroduceerde illustratie met de zilveren dollar.[iii] Een kans van 1 op 1025 was het equivalent van een geblinddoekte persoon die bij de eerste poging één enkele gemarkeerde zilveren dollar kan vinden op het totale landoppervlak van de Verenigde Staten waarbij elk beschikbaar stukje grond is bedekt met een 10 mijl hoge stapel van zilveren dollars. Een kans van 1 op 10100 is dan vergelijkbaar met het achtereenvolgens viermaal succesvol herhalen van dit experiment.
 
Bezwaren tegen de bewijzen van de profetieën

Uiteraard hebben critici geprobeerd om de claim dat Jezus inderdaad alle Messiaanse profetieën uit het Oude Testament heeft vervuld aan te vechten. Laten we eens kijken naar de meest gebruikte bezwaren en opmerkingen:
Het is allemaal puur toeval. Dit argument stelt dat het toeval is dat Jezus alle profetieën heeft vervuld. Er zouden zelfs vele anderen geweest zijn die ook aan het profetische profiel voldaan hebben. In de vorige paragrafen hebben we de onwaarschijnlijkheid (onmogelijkheid is een beter woord) van zo’n toeval reeds aangetoond. En… Jezus is de enige historische persoon die ooit beweerd heeft alle profetieën vervuld te hebben.
Het evangelie is gewijzigd. Is het wellicht mogelijk dat de evangelisten details aan de gebeurtenissen hebben toegevoegd om het erop te laten lijken dat Jezus de profetieën vervulde? Zo is er bijvoorbeeld de profetie dat de benen van de Messias niet gebroken zouden worden. Wellicht heeft Johannes het verhaal verzonnen dat de Romeinen Jezus’ benen niet braken toen ze dat wel deden bij de dieven die naast Jezus waren gekruisigd. En wellicht is hetzelfde gebeurd met de profetie over het verraad voor de dertig zilverstukken. Wellicht was Matteüs gewoon creatief met de feiten en verzon hij het verhaal dat Judas Jezus heeft verraden voor datzelfde bedrag?
Dit argument is echter niet erg realistisch als we de eerder besproken bewijzen voor de eerlijkheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de evangeliën in ogenschouw nemen. Toen de evangeliën begonnen te circuleren was de generatie die Jezus persoonlijk had meegemaakt nog steeds in leven en zouden er zeker mensen bezwaar hebben aangetekend tegen een verslag van gebeurtenissen die nooit hadden plaatsgevonden.
Bovendien zouden niet-christenen onmiddellijk elke mogelijkheid aangegrepen hebben om de evangeliën in diskrediet te brengen door zulke vervalste verhalen aan te wijzen. Zelfs de Joodse Talmoed, die op minachtende wijze naar Jezus verwijst, beweert nergens dat de vervulling van de profetieën werd vervalst. Geen enkele keer!
De profetieën werden opzettelijk vervuld. Sommige sceptici beweren dat Jezus eenvoudigweg alle profetieën opzettelijk vervulde. Zij redeneren: ‘Hij moet Zacharia ook gelezen hebben, dus Hij organiseerde een ezel om Jeruzalem in te rijden en op die wijze de profetie te vervullen.’
Voor een paar profetieën zou dit inderdaad mogelijk geweest kunnen zijn, zoals met de bovengenoemde ezel, zijn zwijgen voor zijn aanklagers en het citeren van Bijbelverzen tijdens de kruisiging. De overgrote meerderheid van de profetieën werd echter buiten zijn invloed vervuld.
Hoe zou Jezus immers ooit hebben kunnen regelen dat het Joodse Sanhedrin dertig zilverstukken aan Judas aanbood voor zijn verraad? Hoe zou Hij zijn stamboom kunnen regelen, of de plaats waar Hij werd geboren, of de methode van zijn executie, of het lot werpen om zijn gewaad door de soldaten, of dat zijn benen niet gebroken worden? Hoe kon Hij ooit zijn opstanding organiseren? Hoe kon Hij zijn ontvangenis beïnvloeden? Alleen indien Hij inderdaad God was, zou Hij dit daadwerkelijk kunnen doen.
De passages worden uit het verband gerukt. Wijzen de door christenen aangeduide Messiaanse passages inderdaad op de komende Messias of worden ze door christenen uit het verband gerukt en verkeerd uitgelegd?
Op het eerste gezicht klinkt dit argument best redelijk. Na een diepere analyse loopt ook dit echter uit op een dood spoor. De meeste van de profetieën over de Messias waren immers al bekend bij én erkend door de Joodse rabbijnen eeuwen voordat Jezus was geboren. Deze voorzeggingen werden niet altijd compleet en correct begrepen, maar ze waren wel bekend.
Het sterkste argument tegen elke bewering van manipulatie van de Messiaanse profetieën is de uitnodiging om persoonlijk onderzoek te doen. Alle informatie is in de Bijbel aanwezig. Besteed wat tijd en energie en doe uw eigen onderzoek. U zult al het bewijs vinden dat u zoekt.
 
Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.
(Lucas 24:44)
 
Het is allemaal vervuld, maar alleen in Jezus Christus, de enige persoon in de geschiedenis van de mensheid die past in de profetische profielschets van Gods Gezalfde, de Messias.

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu