4.1 Profetieen uit het Oude Testament vervuld door Jezus - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Is Jezus God? > Messiaanse Profetieen
4 – Vervulling van de Messiaanse profetieën
‘En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.’
(Lucas 24:25-27)
Het adres van de Messias

Momenteel zijn er zo'n zeven miljard mensen op aarde. Je kunt elk willekeurig persoon een brief sturen, maar dan moet je eerst zijn of haar adres specificeren. Alleen dan zijn de posterijen van de wereld in staat om wie dan ook, waar dan ook ter wereld te vinden. Toen wij bijvoorbeeld nog in Nederland woonden was ons adres:
 
Familie Van de Weghe
Westeinde 8
Oud-Alblas
Nederland
 
Elke regel geeft aanvullende informatie waar de persoon gevonden kan worden. Het land specificeert een zekere natie uit meer dan 200 landen. De stad identificeert een bepaald gebied in dat land, een klein dorpje met ongeveer 2250 inwoners. Vervolgens geeft het straatadres de naam van de straat en het nummer van het huis in de straat aan. De familienaam, ten slotte, voorkomt eventuele verwarring met andere mensen die mogelijk op dat adres wonen en bevestigt dat het adres inderdaad correct is.
Dit simpele voorbeeld toont aan dat door het geven van slechts een paar aanwijzingen het mogelijk is om ieder persoon op de gehele wereld te vinden, zelfs te midden van miljarden andere mensen.
Net zoals dit postadres bevat het Oude Testament heel specifieke aanwijzingen over wanneer en hoe de Messias, de Christus, gevonden kan worden. Deze adresregels zijn de Messiaanse profetieën, specifieke passages in de Bijbel die vele honderden jaren vóór de geboorte van de Messias zijn geschreven. Elk ervan voorzegt details over zijn geboorte, zijn familielijn, zijn leven en onderwijs, het verraad en de veroordeling, en zijn dood en begrafenis.
Jezus van Nazaret paste zo perfect in het oudtestamentische ‘profiel’ van de Messias, dat de schrijvers van het Nieuwe Testament (met name en het meest expliciet door Matteüs) de door Jezus vervulde profetieën een essentieel onderdeel van hun bewijs maakten om de goddelijke identiteit van Jezus aan te tonen. Zoals A.T. Pierson het onder woorden brengt: de schrijvers van het Oude Testament ‘voegen kenmerk na kenmerk, pennenstreek na pennenstreek en kleur na kleur toe, totdat wat eerst slechts een tekening zonder kleur was, een ruwe schets, verandert in een perfect portret met de exacte kleurschakeringen van levend vlees’.
 Bewijsstuk 3: Jezus vervulde alle Messiaanse profetieën
In de Bijbelse context betekent een profetie het uitdragen van het Woord van God in de toekomst, tegenwoordige tijd of het verleden. Een Messiaanse profetie geeft dus het Woord van God weer over het profiel of de kenmerken van de Messias.
Er zijn honderden profetieën over de Messias in het Oude Testament. De aantallen variëren van 98 tot 191 tot ‘bijna 300’ en zelfs tot 456 passages in de Bijbel die volgens oudheidkundige Joodse geschriften als Messiaans geïdentificeerd zijn. Deze profetieën komen voor in alle teksten van het Oude Testament, van Genesis tot Maleachi, echter de meest significante worden gevonden in de boeken Psalmen en Jesaja.
Niet alle profetieën zijn duidelijk en sommige kunnen worden geïnterpreteerd als de beschrijving van een gebeurtenis in de tekst zelf of als iets dat uitsluitend een voorzegging is over de komende Messias of als beide. Ik zou een ieder willen aanraden geen teksten als Messiaans te accepteren alleen omdat anderen dat beweren. Test het zelf. Leest u zelf de betreffende passages uit het Oude Testament en trek uw eigen conclusie over hoe de teksten moeten worden uitgelegd. Als u niet overtuigd bent, dan schrapt u deze profetie van uw lijst en onderzoekt u de volgende. Er zijn er zo veel dat u het zich kunt permitteren om erg selectief te zijn. De overblijvende profetieën zullen nog steeds met grote aantallen en statistische significantie Jezus als de Messias aanwijzen.

Selectie van Oude Testament profetieën over de Messias

 

Profetie

Voorspelling

Vervulling

Profetieën over de geboorte van Jezus

Hij is geboren uit een maagd en Zijn naam is Immanuel

Jesaja 7:14

Matthëus 1:18-25

Hij is de Zoon of God

Psalm 2:7

Matthëus 3:17

Hij is van het zaad of Abraham

Genesis 22:18

Matthëus 1:1

Hij is van de stam van Juda

Genesis 49:10

Matthëus 1:2

Hij is van de familielijn van Isai

Jesaja 11:1

Matthëus 1:6

Hij is van het huis van David

Jeremia 23:5

Matthëus 1:1

Hij is geboren in Bethlehem

Micha 5:1

Matthëus 2:1

Hij wordt voorafgegaan door een boodschapper (Johannes de Doper)

Jesaja 40:3

Matthëus 3:1-2

Profetieën over de evangeliebediening van Jezus

Zijn evangeliebediening begint in Galilea

Jesaja 9:1

Matthëus 4:12-13

Hij maakt de lamme, de blinde en de dove beter

Jesaja 35:5-6

Matthëus 9:35

Hij onderwijst in parabels

Psalm 78:2

Matthëus 13:34

Hij zal Jeruzalem rijdend op een ezel binnengaan

Zacharia 9:9

Matthëus 21:6-11

Hij wordt op een bepaalde dag gepresenteerd als de Messias

Daniël 9:24-27

Matthëus 21:1-11

Profetieën over het verraad en de berechting van Jezus

Hij zal de verworpen hoeksteen zijn

Psalm 118:22

1 Petrus 2:7

Hij wordt door een vriend verraden

Psalm 41:9

Matthëus 10:4

Hij wordt verraden voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12

Matthëus 26:15

Het geld wordt in het Huis van God gegooid

Zacharia 11:13

Matthëus 27:5

Hij zal zwijgen tegenover zijn aanklagers

Jesaja 53:7

Matthëus 27:12

Profetieën over de kruisiging en begrafenis van Jezus

Hij zal verbrijzeld worden om onze ongerechtigheden

Jesaja 53:5

Matthëus 27:26

Zijn handen en voeten worden doorstoken

Psalm 22:16

Matthëus 27:35

Hij zal tezamen met de overtreders gedood worden

Jesaja 53:12

Matthëus 27:38

Hij zal voor de overtreders bidden

Jesaja 53:12

Lucas 23:34

Hij zal door zijn eigen volk verworpen worden

Jesaja 53:3

Matthëus 21:42-43

Hij zal zonder reden worden gehaat

Psalm 69:4

Johannes 15:25

Zijn vrienden zullen van een afstand toekijken

Psalm 38:11

Matthëus 27:55

Zijn kleren worden verdeeld, zijn gewaad vergokt

Psalm 22:18

Matthëus 27:35

Hij zal dorst lijden

Psalm 69:22

Johannes 19:28

Hij zal gal en azijn aangeboden worden

Psalm 69:22

Matthëus 27:34,48

Hij zal Zijn geest aan God aanbevelen

Psalm 31:5

Lucas 23:46

Zijn beenderen zullen niet gebroken worden

Psalm 34:20

Johannes 19:33

Zijn zijde zal doorstoken worden

Zacharia 12:10

Johannes 19:34

Duisternis zal over het land komen

Amos 8:9

Matthëus 27:45

Hij zal in het graf van een rijke man begraven worden

Jesaja 53:9

Matthëus 27:57-60

Windmill Ministries
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu