1 Hoe Kunnen We Bewijzen dat God Bestaat? - Gefundeerd Geloof

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestaat God?
Hoe Kunnen We Bewijzen dat God Bestaat?
Schepping versus Evolutieleer
“Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.”
Exodus 20:2 
Waar kom ik vandaan?

Hoe weten we dat God echt bestaat? Zou het niet mooi zijn als Hij ons elke morgen om 7.00 uur of zo vanaf een wolk zou begroeten met een “Goede morgen, Nederland”? Als dat zou gebeuren, zouden we zeker weten dat God bestaat. Helaas doet Hij dat niet. En dan nog, zelfs als Hij op een wolk zou verschijnen, zouden toch nog veel mensen dat uitleggen als een vreemd verschijnsel, een massahypnose, of als een gevolg van drugsgebruik.
Gedurende mijn onderzoek heb ik aan veel Christenen gevraagd: ”Waarom gelooft u dat God bestaat? Wat is voor u het bewijs van Zijn bestaan?” Nadat men een ogenblik nadacht kreeg ik meestal één van de volgende antwoorden:

v Ik weet het gewoon.
v Ik voel het diep van binnen.
v Ik heb Hem in mijn leven aan het werk gezien.
v God heeft mijn gebeden verhoord.
v De Bijbel openbaart Hem aan ons.

Al deze antwoorden zijn goed en toen ik zelf een Christen werd heb ik ook inderdaad God “aan het werk” gezien in mijn leven. Maar voor de twijfelaar die op zoek is naar betrouwbare bewijzen, zijn deze antwoorden niet genoeg. Ze zijn namelijk allemaal subjectief. Als zodanig zijn ze allemaal in verband te brengen met persoonlijke ervaringen en overtuigingen, maar geen enkel antwoord is gebaseerd op feitelijk en objectief bewijs.
En dat was precies wat ik zocht, objectieve bewijzen. Om mijn leven aan God toe te vertrouwen en me aan Hem te onderwerpen had ik harde, duidelijke, onweerlegbare, objectieve bewijzen nodig. En ik geloofde ook dat als God echt bestond en Hij ons inderdaad had geschapen, Hij zich ook op de één of andere manier aan ons zou openbaren. Misschien niet persoonlijk, maar dan toch op zijn minst door middel van Zijn Schepping – de wereld om ons heen.
Zoals vele anderen voor mij, realiseerde ik me dat ik me tot de wetenschap kon wenden om bewijzen voor Zijn bestaan te vinden door middel van een onderzoek naar de herkomst van ons bestaan.
Door de eeuwen heen heeft het onderzoek naar de herkomst van ons bestaan altijd veel aandacht getrokken en zijn er slechts drie serieuze alternatieven:
 • We hebben altijd bestaan en zullen altijd bestaan – een “steady state” heelal.
 • We zijn geschapen door een Schepper.
 • We zijn het product van natuurlijke processen uitsluitend beïnvloed door toeval en tijd.
 
Het is interessant om te beseffen dat deze drie verschillende visies op onze oorsprong zich weerspiegelen in de drie belangrijkste denkbeelden van de wereldreligies: het Pantheïsme gelooft dat we altijd hebben bestaan, monotheïstische religies zoals het Judaïsme, het Christendom en de Islam geloven dat we zijn geschapen door een Schepper God. Atheïsme tenslotte, wijst het bestaan van elke vorm van een intelligente kracht (Schepper) in het heelal af.
Hoe kan de moderne wetenschap ons helpen om bewijzen voor ons ontstaan te vinden? 

Laten we beginnen om het eerste alternatief – dat we altijd zouden hebben bestaan -  uit te schakelen. Vanuit de astronomie weten we, als een vrijwel onomstreden feit, dat het heelal, ons zonnestelsel en onze planeet niet altijd hebben bestaan en we weten ook dat onze zon en aarde op een bepaald moment in de toekomst zullen ophouden te bestaan. Ook kunnen we bewijzen dat het heelal zich nog steeds uitzet, wat laat zien dat er een centraal punt geweest moet zijn waar alles begon. Vanuit de paleontologie (bestuderen van het vroege leven op aarde) en de archeologie weten we dat de mensheid niet altijd op aarde heeft bestaan, maar dat we pas sinds een betrekkelijk korte tijd op aarde rondlopen. Daarom zal geen enkele serieuze wetenschapper nog geloven in een ”steady state” heelal en kunnen we dus onze aandacht richten op het bestuderen en onderzoeken van de vraag:
“Hoe zijn we ontstaan?”
Geëvolueerd of geschapen?

Voordat de mensheid ‘ontwikkeld’ werd, was het nooit een vraag of God bestond. Maar helaas, door de jaren heen zijn we steeds meer onder de indruk van onszelf gekomen en hebben we onszelf in het centrum van alles geplaatst. In 1859 heeft Charles Darwin “The Origin of Species”, gepubliceerd en heeft daarmee een alternatieve theorie gepresenteerd om ons bestaan te verklaren. Darwins theorie is de basis geworden van een geloofsysteem waarin we onafhankelijk van God kunnen bestaan.

Er is beweerd dat Darwin het Christelijke geloof meer kwaad heeft gedaan dan welke andere vervolging in de geschiedenis van het Christendom ook. Het evolutiemodel wordt gepresenteerd als een “wetenschappelijke” verklaring voor het ontstaan van het leven. Daarom heeft het bij veel gelovigen twijfel gezaaid over het bestaan van God en de waarheid van de Bijbel. Het heeft zeker serieuze zaden van twijfel gezaaid over de geloofwaardigheid van de Bijbel: “Als het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet waar is, dan is uiteraard de rest van de Bijbel ook twijfelachtig”.
Voor we verder gaan, wil ik er meteen de nadruk op leggen dat evolutie - in weerwil van de vele aanspraken die het maakt - GEEN feit is. Noch evolutie, noch schepping is een natuurlijke wet of een wetenschappelijk feit, elk is slechts een model. Wat betekent dit? Het proces van de evolutie, net als de handeling van de schepping, kan niet worden geobserveerd of herhaald en daardoor blijven beide modellen onbewezen. Daarom kan ook geen van beiden een natuurlijke wet worden genoemd (zoals de wet van de zwaartekracht of de wet van de thermodynamica, die voorspelbaar, reproduceerbaar en observeerbaar gedrag beschrijven), ook is het geen wetenschappelijke theorie (wat vraagt om de mogelijkheid en het bewijs van meerdere observaties). Dus, evolutie – net als de schepping – is slechts een model dat wordt gebruikt om datgene wat wij waarnemen in de wereld zoals wij die kennen, uit te leggen. Het is geen feit, geen natuurlijke wet, het is niet eens een wetenschappelijke theorie, maar gewoon een model!

Ik wil er ook de nadruk op leggen dat er slechts twee modellen beschikbaar zijn voor het ontstaan van het leven: evolutie of schepping. Er is geen alternatief en deze twee sluiten elkaar wederzijds uit. Of ons op ruimte/tijd gebaseerd heelal heeft een Schepper nodig, óf het heeft géén Schepper nodig. Dit impliceert iets heel belangrijks: Als we kunnen bewijzen dat evolutie GEEN levensvatbaar model/uitleg is, dan hebben we indirect bewijs gevonden dat God bestaat! Daarom zullen we bij het bestuderen van de bewijzen ons niet alleen richten op bewijs dat laat zien dat evolutie een verkeerd model is, maar ook op bewijs dat wijst in de richting van het bestaan van een Schepper.
Wat is evolutie?

In het evolutiemodel wordt er van uitgegaan dat het hele heelal zich heeft ontwikkeld door middel van natuurlijke processen en lukrake toevalligheden, tot zijn huidige staat van perfecte  organisatie en complexe samenstelling. Volgens dit model is het puur toeval dat het heelal is ontstaan.
Langzamerhand is het door “overleving van de sterkste” (“survival of the fittest”) meer geordend en meer complex geworden. Aan de basis van evolutie ligt tijd, veel tijd. Er wordt  onderkend dat er een enorme hoeveelheid tijd nodig geweest moet zijn om door uitsluitend natuurlijke processen de huidige complexe structuur van onze wereld te kunnen voortbrengen.

De “Organische Theorie van Evolutie” die vandaag de dag op onze openbare scholen en op universiteiten wordt onderwezen, luidt ongeveer als volgt:
“Een aantal miljarden jaren geleden heeft het leven hier op aarde zijn oorsprong gevonden doordat elektrische storingen ervoor zorgden dat er reacties ontstonden in de oer-oceanen. Deze reacties produceerden aminozuren die zichzelf in levende cellen organiseerden.
Door de tijd heen begonnen de afstammelingen van deze eencellige organismen willekeurig te muteren, waarna ze zich weer ontwikkelden in de diverse meercellige planten en dieren. Op het moment dat een nieuw organisme verscheen vond er een natuurlijke selectie plaats. Elke levensvorm was, óf beter óf minder geschikt voor het leefmilieu en afhankelijk daarvan verdween of ontwikkelde deze zich. De soorten planten en dieren die zich het beste aan hun omgeving aanpasten ontwikkelden zich; degene die zich niet konden aanpassen gingen simpelweg dood. De mens is het hoogste product van deze ontwikkeling. Hij kwam voort uit dezelfde voorvader als die van de apen. Nog verder terug: van dezelfde voorvaderen waar alle zoogdieren vanaf stammen. De mens zelf is nog steeds in ontwikkeling; dat proces staat nu stil door onze huidige levensstijl, maar een biologisch doorgaande ontwikkeling is onvermijdelijk.”

Het begrip van evolutie wordt in verband gebracht met Charles Darwin, die in The Origin of Species de evolutie uiteenzette en zijn ideeën verder ontwikkelde in het latere The Descent of  Man. Deze concepten zijn op menige wetenschappelijke discipline toegepast en de theorie is door de tijd heen aangepast. Nog niet zolang geleden is het evolutie model uitgebreid met nieuwe ontdekkingen, speciaal op het gebied van de genetica/DNA (meestal Neo-Darwinisme) genoemd.
De basiselementen van het evolutionaire model zijn en blijven hetzelfde:

v Veranderingen over lange tijdsperioden: Een eenheid/organisme verandert door de tijd heen. Deze veranderingen zijn willekeurig en zijn alleen op louter toeval gebaseerd.
v Natuurlijke selectie: Positieve veranderingen maken het organisme sterker en verhogen de kans op overleving. Daarom worden (willekeurige) positieve veranderingen in stand gehouden en deze worden zelfs voorgetrokken ten opzichte van het oorspronkelijke organisme.
v De enige krachten die hier aan het werk zijn bestaan uit verandering (toeval) en (lange perioden van) tijd: Evolutie wordt volledig beheerst door de natuurlijke processen en het natuurlijke leefmilieu. Er zijn geen andere invloeden.

Simpel gezegd komt de vergelijking voor het ontstaan van de mensheid hierop neer:
Toeval + Tijd
à Mensheid

Het onderwijssysteem heeft ons dit met de paplepel ingegoten en heeft ons met deze concepten gehersenspoeld. Deze ideeën klinken zo redelijk en zijn door zovele hoogopgeleide mensen onderwezen, dat velen geloven dat dit de waarheid is. Echter, is dit alles werkelijk waar? In de volgende hoofdstukken zullen we deze concepten onderzoeken om te kijken of (recent) wetenschappelijk onderzoek dit model ondersteunt.
Wat is het scheppingsmodel?

Het model van de Schepping, aan de andere kant, gaat uit van het bestaan van een Schepper of een Intelligent Designer (Intelligente Ontwerper). Door het combineren van uitsluitend willekeurige kansen en heel veel tijd zou niet zomaar leven kunnen ontstaan. Intelligente tussenkomst is er voor nodig. Dit gebeurde óf  a) door een veelomvattende scheppingsdaad, waarbij alle fundamentele systemen van de natuur gelijktijdig tot bestaan werden gebracht óf:  b) door een Schepper die het proces heeft ontworpen en binnen een bepaald tijdsbestek het proces tot het einde toe heeft begeleid.

Onder Christenen bestaan er verschillende modellen over HOE God de wereld heeft geschapen. Deze modellen verschillen voornamelijk m.b.t. de tijdsperiode: heeft God de aarde en mensheid direct en op een bepaald moment geschapen, of heeft Hij deze alleen maar ontworpen en het natuurlijke proces begeleid? Om dit wat simpeler te maken zullen we de twee meest besproken denkbeelden identificeren:
We houden ervan om in kansen te geloven!

Is het u wel eens opgevallen hoeveel mensen geloven dat wanneer er een kans is dat iets kan gebeuren, het ook daadwerkelijk gebeurt? Statistisch gezien mag de kans dan wel klein zijn, en het zou ook heel erg wonderlijk zijn, maar toch zijn we bereid om erop te wedden.
Dat is het idee achter gokken. De kansen zijn in ons nadeel – dat weten we allemaal – maar misschien hebben we wel geluk. Veel mensen zijn bereid om hun geld op het spel te zetten.  Casino’s en loterijen worden op deze manier rijk omdat zoveel mensen denken dat als ze het maar proberen, en blijven proberen, ze een goede kans maken om te winnen.
Evolutie heeft precies hetzelfde concept. Het idee dat, ook al zijn de kansen heel erg klein, het zou kunnen gebeuren en als we het maar vaak genoeg blijven proberen het dan een keer zal  gebeuren; dat is precies het idee achter de evolutie. En dat is waarschijnlijk de reden dat het zo veel  mensen aanspreekt.
  • Scheppingsleer – Creationisme. (ook wel Scientific Creationism, Young Earth Creationism, of Six Day Creationism genoemd). Dit denkbeeld stelt dat God alles in zes letterlijke 24-uurs dagen heeft geschapen. Alles is geschapen door middel van een directe actie van God. De volgorde van de schepping is precies zoals het is omschreven in het eerste hoofdstuk van Genesis en gebeurde 6.000 tot 10.000 jaar geleden. Voorstanders baseren dit denkbeeld op het letterlijk lezen van de Bijbel en zij ondersteunen deze uitleg door middel van gegevens en waarnemingen uit de natuurlijke wetenschappen die de jonge leeftijd van de aarde suggereren en/of bevestigen. Bekende creationist-organisaties (in the USA) zijn het Institute for Creation Research,  Answers in Genesis en de Creation Research Society. Deze organisaties presenteren programma’s om bewijzen aan te voeren voor een jonge aarde, limieten aan de oorspronkelijk geschapen soorten, het unieke van het menselijk leven en een wereldwijde zondvloed die ongeveer 5.000 jaar geleden plaatsvond.
  • Intelligent Ontwerp  - Intelligent Design (Ook wel Theistic Evolution, Old Earth Creationism of Progressive Creationism genoemd.) Dit model accepteert de conclusie van de meerderheid van de wetenschappers dat het heelal oud is: zelfs 15-20 miljard jaar oud. Voorstanders zijn het met de evolutionisten eens dat de soorten organismen zich over een buitengewoon lange tijdsperiode hebben gevormd, maar bestrijden en ontkennen dat dit is gebeurd door slechts lukrake toevalligheden. Een Goddelijke ingreep en/of begeleiding gedurende deze tijd hebben deze levensvormen doen ontstaan. Er zijn een aantal verschillende benaderingen binnen deze zienswijze.
     • De Intelligent Design-beweging voert aan dat sommige eigenschappen van het heelal en levende organismen alleen maar logisch kunnen worden verklaard door middel van een intelligente oorzaak en zeker niet door ongestuurde natuurlijke krachten. Een bekende organisatie in deze beweging is het Discovery Institute.
     • Voorstanders van de Gap Theory geloven in een directe schepping door God, maar ook in een oude aarde. Zij leggen de leeftijd van de aarde uit door te veronderstellen dat er een grote tijdskloof zit tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2.
     • De Day-Age Theorie is waarschijnlijk de meest populaire visie onder degenen die in een oude aarde geloven. Om de leeftijd van het heelal en de aarde uit te leggen, vertalen de volgelingen het Hebreeuwse woord “yowm” als ‘periode’ of ‘tijd’ in plaats van ‘dag’. God heeft dus de aarde geschapen zoals is omschreven in Genesis, maar elke “scheppingsdag” strekte zich uit over een lange periode. Diverse Christelijke organisaties zijn voorstanders van deze zienswijze. Reasons To Believe is waarschijnlijk het meest bekend.

  Er zijn dus verschillende meningen over hoe God het menselijk ras heeft geschapen. Deze meningen verschillen voornamelijk over hoe men de Bijbelse Schepping en de wetenschappelijke waarnemingen kan uitleggen en met elkaar kan verenigen. Volgens onderzoeken die de laatste 20 jaar zijn gedaan, zijn Christenen in hun opvattingen over ‘Jonge Aarde’ of ‘Oude Aarde’ ongeveer gelijk verdeeld.


      
  Laat tijd niet de discussie beheersen!
  Helaas eindigen veel discussies over het bestaan van God in een discussie over tijd:  jonge aarde versus oude aarde.
  De ongelovige beweert dat de aarde veel ouder is dan de Bijbel stelt; daarom kan de Bijbel niet waar zijn en kan de God van de Bijbel niet bestaan. Vaak begint de gelovige de Bijbel te verdedigen en al snel spitst de discussie zich toe op het aspect van “tijd.”
  Een beroemde illustratie hiervan is de zogenaamde “Scopes Monkey Trial” uit 1925. Advocaat William Jennings Bryan en Clarence Darrow (de laatste trad op namens de leraar John T. Scopes) wilden een nieuwe wet van de staat Tennessee “testen.” Volgens deze wet was het verboden voor elke door de overheid bekostigde instelling om te onderwijzen over “elke theorie, waarin het verhaal over de goddelijke schepping van de mens zoals dit in de Bijbel werd onderwezen, wordt geloochend, en in plaats daarvan onderwijst dat de mens is ontstaan uit een lagere orde van de dieren.”. Dit werd geïnterpreteerd alsof het door de wet werd verboden om over alle aspecten van de evolutietheorie te mogen onderwijzen. De staat Tennessee heeft de zaak gewonnen, maar ze maakte zich belachelijk door met hand en tand de jonge leeftijd van de aarde – verwijzend naar bijbelteksten – als voornaamste bewijs aan te voeren. Later is de Scopes trial verfilmd in Inherit the Wind, waarin Christenen die in de schepping geloven,  werden afgeschilderd als wetenschappelijk onwetende en kortzichtige mensen.
  De leeftijd van de aarde heeft niets te maken met de discussie over het bestaan van God. Het bewijs dat het evolutie model niet toereikend is om ons bestaan te verklaren, wordt ondersteund  door wetenschappelijke waarnemingen.
  Ten slotte, vergeet nooit dat God de tijd heeft geschapen en dat Hij er daarom ook totale controle over heeft en het Hem op geen enkele manier kan beperken.“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag”     (II Petrus 3:8).
        
  In onze benadering van de Schepping zal de vraag over “Hoe God dit heeft gedaan” niet verder worden besproken omdat het niet relevant is voor het bewijs van Gods bestaan. We willen de bewijzen onderzoeken die het bestaan van een Schepper/Intelligente Ontwerper ondersteunen, zonder dat we in detail proberen te begrijpen hoe het proces precies werkt.

  Zie hieronder hoe alle visies over de schepping deze uitgangspunten gemeen hebben:
  • Het concept van tijd en driedimensionale ruimte zijn door de Schepper ontworpen.
  • God, de Schepper, heeft alle natuurwetten die Zijn schepping ondersteunen ontworpen.
  • Levensvormen zijn veel te gecompliceerd om zomaar te zijn ontstaan uit de natuurlijke omgeving. De Schepper was betrokken bij hun vorming/ontwikkeling.
  • De mensheid is geschapen naar Gods evenbeeld en is niet slechts een verder ontwikkeld dier.

  Het kader voor de discussie: de Big Bang

  Nu we ons gaan voorbereiden om het evolutiemodel uitgebreider te onderzoeken, moeten we eerst zijn stellingen over het menselijk ontstaan beter begrijpen. Omdat dit het model is dat op scholen en universiteiten wordt onderwezen en ook op grote schaal door ongelovigen wordt geaccepteerd, biedt het een uitstekend kader voor discussies met mensen die eerlijk naar de waarheid zoeken. Om die reden zullen we vanaf dit punt het Big Bang-model en de daarbij behorende tijdslijn als een referentie voor onze discussies volgen.
  Volgens velen in de wetenschappelijke gemeenschap is er een aanzienlijke hoeveelheid overtuigende informatie die aangeeft dat het heelal door middel van de zogenoemde Big Bang- gebeurtenis is ontstaan. Met gaat er van uit dat dit ongeveer 15 tot 20 miljard jaar geleden plaats heeft gevonden toen het heelal zich van een oneindig kleine stipje in de ruimte begon uit te zetten. Door middel van kernfusieprocessen, werd waterstof (het eerste element) omgezet in helium, gevolgd door andere zwaardere elementen en door de kracht van de oorspronkelijke “explosie,” de Big Bang, werden deze elementen uit elkaar gedreven. Doordat ook de sterren en planeten door stof zijn gevormd, is het heelal zich nog steeds aan het uitbreiden. Waarnemingen  van de zogenaamde “red shift” hebben wetenschappers tot de veronderstelling gebracht dat sterren aan de buitenkant van het heelal zich verder naar buiten begeven met een snelheid die dicht in de buurt komt van de snelheid van het licht (300.000 kilometer per seconde). Deze uitzetting heeft diverse sporen (kosmische achtergrond straling – cosmic background radiation) achtergelaten en wordt als bewijs van de Big Bang theorie aangevoerd. Het Big Bang-model wordt momenteel door de meeste sterrenkundigen als uitgangspunt geaccepteerd.

  Door analyse van ons zonnestelsel en de geologie van de aarde, is de meerderheid van de wetenschappers van mening dat de aarde 4.6 miljard jaar geleden moet zijn gevormd. De eerste microscopische levensvormen (bacteriën) worden verondersteld 3.7 miljard jaar geleden te zijn ontstaan. Er is een grote verscheidenheid aan meningen over hoe lang de mensheid bestaat, maar de meest recente schatting gaat uit van tussen de 50.000 – 100.000 jaar.
  Dit model onderkent vier belangrijke mijlpalen welke het kader zullen vormen voor onze verdere discussie:

  • De Big Bang
  • De vorming van de planeet aarde
  • Het eerste leven op aarde
  • De verschijning van menselijke wezens
  We zullen het rijk van de kosmologie en de astronomie binnenstappen en een telescoop gebruiken om er achter te komen hoe “willekeurig” de Big Bang in wezen is en hoe “gewoon” onze planeet werkelijk is. Daarna zullen we een microscoop hanteren om met kennis van de moleculaire biologie en de erfelijkheidsleer de complexiteit van de meest primaire levensvormen en de onwaarschijnlijkheid van genetische mutaties te onderzoeken.

  Windmill Ministries
  Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu